02/08/2020 - Về cơ bản lô đề là dễ vcl

Đừng hỏi tao là ai

Tu Thần Đạo
Tao sửa lại bài chốt lần cuối cho các tml dễ theo dõi và dễ đánh nhé. Đây là bài chốt cuối cùng của tao cho đến hết T5 tuần tới. (Nếu đéo nổ thì ngày nào tao cũng chốt như vậy thôi. Đéo thay đổi gì)

Dàn 1: 56 51 01 06 nuôi hết thứ 3 (04/08/2020)
Dàn 2: 181 11 nuôi hết thứ 4 (05/08/2020)
Dàn 3: 81 86 82 87 nuôi hết thứ 5 (06/08/2020)

Nổ dàn nào thì nuôi tiếp dàn còn lại. Vậy thôi. Từ giờ cho đến thứ 6 tao đéo chốt gì nữa đâu. Hết.
 

Mrcheck.8888

Trai thôn 4.0
Tao sửa lại bài chốt lần cuối cho các tml dễ theo dõi và dễ đánh nhé. Đây là bài chốt cuối cùng của tao cho đến hết T5 tuần tới. (Nếu đéo nổ thì ngày nào tao cũng chốt như vậy thôi. Đéo thay đổi gì)

Dàn 1: 56 51 01 06 nuôi hết thứ 3 (04/08/2020)
Dàn 2: 181 11 nuôi hết thứ 4 (05/08/2020)
Dàn 3: 81 86 82 87 nuôi hết thứ 5 (06/08/2020)

Nổ dàn nào thì nuôi tiếp dàn còn lại. Vậy thôi. Từ giờ cho đến thứ 6 tao đéo chốt gì nữa đâu. Hết.
 

Zill

Checker nghiệp dư
Tao sửa lại bài chốt lần cuối cho các tml dễ theo dõi và dễ đánh nhé. Đây là bài chốt cuối cùng của tao cho đến hết T5 tuần tới. (Nếu đéo nổ thì ngày nào tao cũng chốt như vậy thôi. Đéo thay đổi gì)

Dàn 1: 56 51 01 06 nuôi hết thứ 3 (04/08/2020)
Dàn 2: 181 11 nuôi hết thứ 4 (05/08/2020)
Dàn 3: 81 86 82 87 nuôi hết thứ 5 (06/08/2020)

Nổ dàn nào thì nuôi tiếp dàn còn lại. Vậy thôi. Từ giờ cho đến thứ 6 tao đéo chốt gì nữa đâu. Hết.
Theo mày mỗi hôm 1 ngìn vậy :))) về là có tiền mua xôi rồi
 

Con cò bé bé

Thanh niên hoi
Tao sửa lại bài chốt lần cuối cho các tml dễ theo dõi và dễ đánh nhé. Đây là bài chốt cuối cùng của tao cho đến hết T5 tuần tới. (Nếu đéo nổ thì ngày nào tao cũng chốt như vậy thôi. Đéo thay đổi gì)

Dàn 1: 56 51 01 06 nuôi hết thứ 3 (04/08/2020)
Dàn 2: 181 11 nuôi hết thứ 4 (05/08/2020)
Dàn 3: 81 86 82 87 nuôi hết thứ 5 (06/08/2020)

Nổ dàn nào thì nuôi tiếp dàn còn lại. Vậy thôi. Từ giờ cho đến thứ 6 tao đéo chốt gì nữa đâu. Hết.
Mày inbox tao nhờ mày tí!
 
Top