Đm vveibo

Đm bữa đăng ký được mà nó đéo có mục tạo mật khẩu... Đm hôm nay đăng xuất ra xong đéo biết làm sao tạo pass... Đăng ký lại thì đm chờ mãi nó đéo gửi mã...
 
Top