Bài viết trên trang cá nhân

Khi có quá nhiều sự lựa chọn, con người thường không biết mình muốn gì
Khi biết mình muốn gì, thì họ đã không còn sự lựa chọn...
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Mùng 4 tết, chúc súc vật @xàm chúa 3 sọc,loser 46 năm,loser mãi mãi ,hốc thật nhiều cứt =)) Online nên sủa đi nào súc vật học
Top